Sunshine Party Snapshots

Photos by Yuki Iwashiro.